Vụ Quản lý doanh nghiệp

Thứ tư, 27/09/2017 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vị trí, chức năng: Vụ Quản lý doanh nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng về công tác: Đổi mới sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp; quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động đầu tư; giám sát hoạt động của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Về đổi mới sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp:

1.1. Xây dựng đề án, kế hoạch tổng thể về tái cơ cấu, thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, phá sản, cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển đổi sở hữu, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thuộc Bộ) để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc Bộ trưởng phê duyệt theo thẩm quyền; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.2. Chủ trì thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thuộc Bộ về cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

1.3. Thẩm định để trình Bộ trưởng quyết định thành lập, chia tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

1.4. Thẩm định để trình Bộ trưởng phê duyệt điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của các tổng công ty 100% vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ hoặc chấp thuận để người đại diện biểu quyết thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động.

1.5. Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng quyết định hoặc chấp thuận cho Người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Quản lý doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc chấp thuận giao cho Người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

2.2. Thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

2.3. Thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương tăng, giảm vốn điều lệ, thoái vốn Nhà nước tại các Tổng công ty.

2.4. Thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương tăng, giảm, thoái vốn tại các doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty.

2.5. Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế hoạt động, chương trình công tác hàng năm của Người đại diện và Kiểm soát viên, Quy chế quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

2.6. Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện Quy chế, điều lệ hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Về quản lý hoạt động đầu tư của doanh nghiệp:

3.1. Chủ trì trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc chấp thuận kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp và danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hàng nặm.

3.2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đầu tư, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án.

3.3. Thẩm định để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ các dự án đầu tư ra nước ngoài.

3.4. Tổng hợp báo cáo về tinh hình các dự án đầu tư.

4. Giám sát hoạt động của doanh nghiệp (gồm giám sát trước và giám sát trong), bao gồm:

4.1. Xem xét, kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, dự án đầu tư, phương án huy động vốn, các dự án và phương án khác của doanh nghiệp.

4.2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, dự án của doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong suốt quá trình triển khai kế hoạch, dự án.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác, bao gồm:

5.1. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo Bộ trưởng về tình hình hoạt động của doanh, nghiệp trong lĩnh vực quản lý của Bộ.

5.2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các Bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp lụật. 

6. Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp được quyền:

6.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ.

6.2. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định tại Quy chế làm việc cơ quan Bộ Xây dựng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Vụ Quản lý doanh nghiệp có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

2. Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 985/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)