Bắc Ninh: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết

Thứ tư, 28/02/2024 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện chủ đề năm 2024: “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, tiến độ các đồ án quy hoạch xây dựng”, Sở Xây dựng tích cực triển khai, hoàn thiện các đồ án, nhiệm vụ về quy hoạch. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.
 

Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Năm 2023, lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là việc phối hợp, tham mưu hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Gia Bình, Cao Đức, Nhân Thắng, Lâm Thao, Trung Kênh... Để hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch khung đô thị trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo Tỉnh uỷ thành lập Ban chỉ đạo triển khai Quyết định 728 ngày 20-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045; thực hiện rà soát, cập nhật lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn và báo cáo UBND tỉnh chấp thuận giao nhiệm vụ…

Năm 2024, Sở Xây dựng đôn đốc các địa phương, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư, bảo đảm tuân thủ theo quy hoạch được duyệt. Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045; chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt 26 đồ án quy hoạch phân khu thuộc khu vực đô thị lõi, triển khai 2 đồ án quy hoạch đô thị còn lại thuộc khu vực nội thị, thị xã Thuận Thành…Đến nay, Sở cơ bản hoàn thiện các phương án quy hoạch 26/26 phân khu đô thị thuộc khu vực; dự kiến báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh phương án quy hoạch trong quý I- 2024, trình UBND tỉnh phê duyệt hoàn thành trước tháng 6 - 2024…

Công tác quy hoạch tạo nền tảng quan trọng phát triển đô thị Gia Bình.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xảy ra không ít khó khăn, bất cập như: Sự chồng lấn giữa các quy hoạch, dự án đầu tư theo các quy hoạch cũ với chỉ tiêu, chức năng theo định hướng đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045. Chính sách, pháp luật về quy hoạch qua các thời kỳ có sự thay đổi, điều chỉnh nhưng việc xử lý chuyển tiếp các quy định cũ và mới chưa có tính hệ thống, logic... Ông Nguyễn Ngọc Chanh, Trưởng phòng Quy hoạch, Kiến trúc cho biết: Thông qua việc nhận diện, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đôn đốc UBND huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành tập trung rà soát quy hoạch chung đô thị, vùng huyện và báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh tổng thể. Qua đó, làm cơ sở để triển khai điều chỉnh, lập mới các đồ án quy hoạch chung xã, quy hoạch chung đô thị loại V và các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư theo quy định pháp luật. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh phân bổ nguồn lực hỗ trợ các đơn vị phục vụ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch của các địa phương.

Riêng về lập quy hoạch phân khu đô thị, đề nghị các phòng liên quan, chủ đầu tư, địa phương phối hợp chặt chẽ, bám sát tiến độ, chất lượng các đồ án ngay từ đầu (từ khâu xác định nguyên tắc, hình thành ý tưởng, triển khai trình tự, thủ tục, thẩm định hồ sơ...). Đặc biệt là việc lập kế hoạch chi tiết, kiểm soát mốc thời gian tiến độ hoàn thành từng quy trình, phân công trách nhiệm cụ thể từng đồ án cho cán bộ phụ trách theo dõi, bảo đảm hoàn thành phê duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu trước tháng 6 - 2024. Trong quá trình thực hiện, các phòng liên quan cần chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở các khu vực phát triển đô thị, danh mục dự án đầu tư có tính chất dẫn dắt, tạo sức hút, động lực cấp đô thị. Từ đó, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận, làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư hoặc giao cơ quan Nhà nước lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư…

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch luôn đi trước một bước làm tiền đề, cơ sở cho đầu tư, phát triển. Việc ngành Xây dựng triển khai quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của lĩnh vực này. Đồng thời, tạo nền tảng phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại, đáp ứng mục tiêu toàn tỉnh trở thành đô thị loại I.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)