Công bố quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 05/12/2023 14:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc công bố quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2030, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau phù hợp với định hướng phát triển của ngành giao thông vận tải.

Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành). Căn cứ quy định tại Điều 38 và khoản 4 Điều 39 Luật Quy hoạch, UBND tỉnh triển khai Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện công bố, đăng tải thông tin về Quy hoạch tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo các hình thức phù hợp để người dân, cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt định hướng phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch (theo quy định tại Điều 38 Luật Quy hoạch và Điều 5 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các hình thức công bố Quy hoạch tỉnh, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

Theo quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 16/11/2023, mục tiêu phát triển tổng quát đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển; hệ sinh thái được bảo tồn, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 7,5%/năm. Quy mô GRDP năm 2030 gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng khu vực ngư, nông, lâm nghiệp chiếm khoảng 23%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 36,5%; dịch vụ chiếm khoảng 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 3,5%.

GRDP bình quân đầu người đạt trên 146 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2030 bình quân đạt khoảng 30 - 35% GRDP. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2021 - 2030 bình quân trên 7%/năm. Thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2030 bình quân tăng 12 - 15%/năm. Tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 36%. Kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP.

Về xã hội: Tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt trên 80%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%. Trong đó, tỉ lệ lao động đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%. Số giường bệnh đạt 35 - 40 giường/vạn dân và 18 bác sĩ/vạn dân. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 0,5%/năm (theo chuẩn nghèo từng giai đoạn). Tỉ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 90%; tỉ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 50% (trong tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới); tỉ lệ số huyện đạt chuẩn nông thôn mới 70%.

Về tài nguyên và môi trường: Tỉ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt trên 27% (trong đó: Tỉ lệ phủ rừng đạt khoảng 18,5%). Tỉ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 70%. Tỉ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%. Tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý đạt 95%; tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 90%. Có 70% tổng lượng nước thải đô thị thành phố Cà Mau, 40% - 50% nước thải các đô thị Sông Đốc, Năm Căn và khoảng 20% nước thải ở các đô thị còn lại được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường. Tỷ lệ nước thải từ các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 100%. Trên 90% tổng lượng chất thải rắn công nẹhiệp thông thường được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

Về phát triển kết cấu hạ tầng: Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông. Các tuyến đường tỉnh đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V đồng bằng, 100% đường huyện được cứng hóa, đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI đồng bằng. Cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, hoàn chỉnh các tuyến vận tải đường thủy kết nối. Phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, toàn diện, hiện đại. Nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau phù hợp với định hướng phát triển của ngành giao thông vận tải. Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ cho khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch và các khu chức năng quan trọng khác. Hạ tầng thông tin và truyền thông cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển ổn định và thịnh vượng; đổi mới căn bản và toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, bắt kịp các xu hướng phát triển kinh tế số, xã hội số trong một môi trường số an toàn, rộng khắp. Phát triển kết cấu hạ tầng mạng lưới cấp điện bảo đảm sự phát triển cân đối, hài hòa, tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện. Phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng phù hợp với phát triển lưới điện, nguồn điện phục vụ xuất khẩu điện. Chủ động kiểm soát nguồn nước, bảo đảm cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Kiểm soát mặn và các loại hình thiên tai khác (sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn). Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai, bảo đảm thích ứng với các tác động của thiên tai. Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn hiện đại, chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng công nghệ tiên tiến và phù hợp. . .

Về quốc phòng, an ninh: Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển, hải đảo; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tầm nhìn đến năm 2050: Cà Mau là tỉnh kinh tế phát triển, xã hội văn minh, hiện đại, thích ứng vợi biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa mang bản sắc của con người Cà Mau được giữ gìn và phát huy. Môi trường sinh thái, đa dạng sinh học được bảo vệ, bảo tồn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số phát triển đồng bộ, hiện đại. Chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển: Chủ động đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, trọng tâm là đầu tư Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, Đề án xuất khẩu điện tỉnh Cà Mau (sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt), năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, du lịch, hạ tầng phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chuyển đổi số toàn diện.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)