Lạng Sơn: Chỉ đạo việc quản lý, tổ chức thực hiện Hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 29/11/2022 15:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh chỉ đạo quản lý, tổ chức thực hiện Hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1409 /UBND-KT, ngày 23/11/2022).

Theo đó, đối với các công trình, dự án có gói thầu Bảo hiểm được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng chưa tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu: các đơn vị chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm đảm bảo theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, xây dựng, đấu thầu và các quy định khác có liên quan; tổ chức quản lý, thực hiện hợp đồng Bảo hiểm theo quy định.

Đối với các công trình, dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm và đang trong quá trình thi công xây dựng: các đơn vị chủ đầu tư nghiêm túc quản lý, tổ chức thực hiện hợp đồng Bảo hiểm theo quy định, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thực hiện gói thầu Bảo hiểm và các nhà thầu khác có liên quan trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện dự án; rà soát toàn bộ các hợp đồng Bảo hiểm đã ký kết, trường hợp dự án đầu tư xây dựng có điều chỉnh dự án hoặc gia hạn thời gian thi công của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư phải thông báo kịp thời cho nhà thầu thực hiện gói thầu Bảo hiểm về dự án điều chỉnh, thời gian và tiến độ thi công, đồng thời thoả thuận phí bảo hiểm bổ sung áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài (nếu có) theo quy định; chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp công trình xây dựng không được bảo hiểm do lỗi chủ quan của mình.

Đối với các công trình, dự án nằm ngoài đối tượng phải mua Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro: giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ tình hình cụ thể của từng công trình, dự án để tham mưu thực hiện./.

Nguồn: Langson.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)