Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 13/03/2024 16:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện gửi đến theo Văn bản số 70/BDN ngày 05/02/2024 với nội dung kiến nghị:

“Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 ban hành Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó thành lập Ban Điều hành, ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện. Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 về quy định quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND. Theo đó, việc trồng, chăm sóc quản lý cây xanh đã được cụ thể hóa nhằm đảm bảo việc triển khai các đề án được thuận lợi. Tuy nhiên, qua ra soát, các chế tài, xử phạt vi phạm liên quan đến cây xanh hiện nay chỉ quy định trong khu vực đô thị (Điều 54, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng). Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ bổ sung quy định về chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm đối với cây xanh trồng ngoài khu vực đô thị (như trên các tuyến đường giao thông đi qua khu vực nông thôn, điểm dân cư nông thôn và khu chức năng khu vực nông thôn...).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1081/BXD-TTr xin trả lời như sau:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước được giao về quản lý cây xanh trong đô thị, Bộ Xây dựng đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý cây xanh đô thị bao gồm từ khâu lập quy hoạch cho đến trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ và chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm trong quản lý cây xanh đô thị.

Theo yêu cầu của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì các chế tài xử phạt quy định trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ trên cơ sở các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm được quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị, Chính phủ đã quy định tại Điều 54 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 các chế tài xử phạt vi phạm hành chính tương ứng, phù hợp với tính chất vi phạm của các hành vi quy định tại Nghị định số 64/2010/NĐ-CP.

Ngày 15/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về cây xanh và công viên công cộng đô thị thay thế Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Bộ Xây dựng sẽ rà soát, đánh giá, tổng kết những khó khăn, vướng mắc việc thực hiện nghị định, trong đó có quy định về việc quản lý cây xanh ngoài khu vực đô thị như trên các tuyến đường giao thông đi qua khu vực nông thôn, điểm dân cư nông thôn và các chức năng khu vực nông thôn ... theo như kiến nghị của cử tri đã phản ánh để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1081/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)