Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, QH khóa XV

Thứ hai, 18/03/2024 17:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm phê duyệt Đề án làm nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2024-2030 với mức hỗ trợ: Xây mới 70.000.000 đồng/nhà, sửa chữa không quá 30.000.000 đồng/nhà”.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1173/BXD-QLN có ý kiến như sau:

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định kèm theo Tờ trình số 61/TTr-BXD ngày 19/12/2022 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 để các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở thực hiện trong giai đoạn tới.

Tại văn bản số 807/VPCP-CN ngày 10/02/2023 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện chính sách về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn sự nghiệp để thực hiện chính sách và có văn bản gửi các Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính đề nghị bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện (văn bản số 8561/BTC-NSNN ngày 11/8/2023).

Ngày 15/9/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 7605/BKHĐT-PTHTĐT báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về nguồn vốn thực hiện chính sách về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình lý do không bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện chính sách ((1) Nguồn vốn thực hiện chính sách này không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; đồng thời, hiện nay chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư công để thực hiện chính sách. (2) Nếu sử dụng vốn đầu tư phát triển phải thực hiện theo Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 46/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính thì phải trải qua nhiều thủ tục hành chính phức tạp). Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất bố trí vốn sự nghiệp để thực hiện chính sách.

Tại văn bản số 7651/VPCP-CN ngày 04/10/2023 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn 7605/BKHĐT-PTHTĐT, phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện dự thảo Quyết định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4737/BXD-QLN ngày 20/10/2023 kèm theo dự thảo Quyết định gửi Bộ Tài chính đề nghị cho ý kiến đối với nội dung dự thảo Quyết định. Bộ Tài chính đã có văn bản số 12657/BTC-NSNN ngày 17/11/2023, theo đó Bộ Tài chính đề nghị bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện chính sách.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã chỉnh lý dự thảo Quyết định theo hướng bố trí vốn sự nghiệp gửi kèm văn bản số 5657/BXD-QLN ngày 08/12/2023 trình Thủ tướng Chính phủ.

Tại văn bản số 35/VPCP-CN ngày 03/01/2024 của Văn phòng Chính phủ,  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất về nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện chính sách.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1011/BXD-QLN ngày 08/3/2024 gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thống nhất nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện chính sách. Sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1173/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)