Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 07/03/2024 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV kèm theo văn bản số 48/BDN ngày 24/01/2024 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Hiện nay Bộ Xây dựng chưa ban hành thủ tục hành chính cho việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng (theo khoản 5a Điều 2 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng) dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ của các cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ.

Vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 973/BXD-QHKT xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 5a Điều 2 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; trong đó đã quy định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng:

c) Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng thực hiện theo trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng;

d) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng.

Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị của thành phố Hải Phòng để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật trong quá trình xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV - tháng 11/2024), trong đó dự kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật về quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng và với pháp luật có liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 973/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)