Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

Thứ ba, 06/02/2024 18:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị phối hợp Bộ, ngành chức năng kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc ổn định và phát triển Thị trường bất động sản”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 582/BXD-QLN xin trả lời như sau:

Thị trường bất động sản, doanh nghiệp bất động sản thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi cả trong và ngoài nước, với nhiều nguyên nhân.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, doanh nghiệp bất động sản, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở các báo cáo tham mưu, đề xuất của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều chỉ đạo giải quyết, với nhiều biện pháp rất cụ thể và quyết liệt để giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản, doanh nghiệp bất động sản tại nhiều văn bản như: Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp; Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Công điện số 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững..…Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản tháo gỡ các vấn đề về thể chế, nguồn vốn để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, điển hình như:

1. Chính phủ:

Để giải quyết căn bản những tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện hành, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật, như: trình Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2023) thông qua: (1) Luật Nhà ở (sửa đổi); (2) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa XV vừa qua, đã thông qua: (3) Luật Đất đai (sửa đổi); (4) Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi). (5) Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; (6) Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; (7) Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2. Bộ Xây dựng:

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Xây dựng đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền: (1) Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; (2) Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021; (3) Văn bản số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương việc xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, đồng thời ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương công bố danh mục dự án đủ điều kiện vay nhằm tạo điều kiện triển khai nhanh Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện; (4) Văn bản số 1608/BXD-QLN ngày 24/4/2023 đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”; (5) Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 19/5/2023 để tiếp tục đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

3. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổ công tác đã làm việc với 08 địa phương và nhiều doanh nghiệp bất động sản để nghe báo cáo, nắm thông tin, tình hình và rà soát đến từng dự án bất động sản cụ thể để trao đổi, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản. Sau các buổi làm việc, Tổ công tác đã ban hành các Thông báo kết luận của Tổ công tác với từng địa phương.

Tổ công tác cũng đã xem xét, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao 138 văn bản của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân gửi đến Tổ công tác báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan đến 191 dự án bất động sản (trong đó: có 126 văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, hướng dẫn và đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; có 12 văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét giải quyết, hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao).

Đồng thời, Tổ công tác, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành 37 văn bản hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các nội dung: quy hoạch, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, cấp phép xây dựng, chuyển nhượng dự án,...cho các địa phương (Tp.Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Sơn La, Thái Bình, Bình Định,...).

Qua đó, tình hình thị trường bất động sản đến nay mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để các chính sách, giải pháp, biện pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thu được hiệu quả như mong đợi cũng cần có thời gian, sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các cấp, các ngành, sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Thời gian tới, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững vẫn sẽ tiếp tục được tập trung đẩy mạnh và coi đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải giải quyết dứt điểm.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 582/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)