Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh gửi tới sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 06/10/2023 15:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: Cử tri phản ánh, số tầng cao tối đa của trường học được quy định tại QCVN 06:2021/BXD của Bộ Xây dựng và Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, yêu cầu thiết kế, xây dựng trường học không quá 3 tầng với trường mầm non và tiểu học, không quá 4 tầng với trường trung học (gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông). Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa, việc dành quỹ đất cho xây dựng trường học trong các đô thị rất khó khăn, trong khi dân số đô thị tăng cơ học nhanh, lượng học sinh lớn, liên tục gia tăng mỗi năm, gây áp lực lên khả năng đáp ứng cơ sở vật chất trường học. Đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi quy định, cho phép nâng tầng các trường học, tầng nâng được sử dụng cho giáo viên, các phòng chuyên môn của trường.”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4477/BXD-KHCN trả lời như sau:

Ngày 30/11/2022, tại Thông tư số 06/2022/TT-BXD, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD (thay thế QCVN 06:2021/BXD) về An toàn cháy cho nhà và công trình. Nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD chỉ quy định các điều kiện kỹ thuật, với mục đích đảm bảo an toàn cho người (thoát nạn, cứu nạn, hoặc trú ẩn tạm thời trong suốt thời gian theo thiết kế) khi có cháy xảy ra. Đối với công trình trường học, đối tượng cần phải bảo vệ là học sinh, các lớp học cần phải được bố trí ở chiều cao (m) hoặc vị trí tầng nhà theo quy định tại Phụ lục H (Bảng H5), đối với nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non (nhóm F1.1); Phụ lục H6, đối với nhà của trường học phổ thông (nhóm F4.1) và nhà ngủ của các trường nội trú (nhóm F1.1). Như vậy, QCVN 06:2022/BXD chỉ yêu cầu các chức năng chính phục vụ cho học sinh trong trường học phải bố trí từ tầng 3 trở xuống đối với nhà trẻ, mẫu giáo; phải bố trí từ tầng 5 trở xuống đối với nhà của trường học phổ thông và nhà ngủ của các trường nội trú. Các tầng phía trên tầng cao quy định nêu trên (nếu có) chỉ được bố trí các chức năng dành cho giáo viên, cán bộ công nhân viên, kho ... (không được bố trí các chức năng dành cho học sinh sử dụng).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì rà soát, sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, đảm bảo phù hợp thực tiễn của Việt Nam, cụ thể hơn các quy định để thuận tiện sử dụng cho các đối tượng công trình khác nhau, đảm bảo các  nguyên tắc cơ bản về phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình. Hiện nay quy chuẩn sửa đổi đã hoàn thành xong các bước, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, dự kiến ban hành trong tháng 10 năm 2023.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4477/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)