Trả lời kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Bình, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 10/05/2023 18:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tại với các nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị thứ nhất:Sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong thời gian sớm nhất”.

Kiến nghị thứ hai: Nếu Chính phủ chưa kịp thời ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì đề nghị Bộ Xây dựng cần tiếp tục áp dụng Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị cho đến khi Nghị định mới có hiệu lực; không để khoảng trống cơ chế, không có văn bản quy phạm pháp luật áp dụng đối với vấn đề nêu trên”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1798/BXD-PTĐT trả lời như sau:

Đối với kiến nghị thứ nhất: Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Quá trình xây dựng Nghị định đã được Bộ Xây dựng thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ với quy định của các văn bản pháp luật có liên quan. Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định và lấy ý kiến Thành viên Chính phủ. Bộ Xây dựng đã tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và các Thành viên Chính phủ để rà soát kỹ lưỡng, chỉnh lý các nội dung của Dự thảo Nghị định, xây dựng dự thảo văn bản báo cáo Thường trực Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp tiếp tục cho ý kiến (Công văn số 1467/BXD-PC ngày 14/4/2023). Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ, Bộ Tư pháp để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định trong thời gian sớm nhất.

Đối với kiến nghị thứ hai: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị hiện nay vẫn đang còn hiệu lực thi hành và Bộ Xây dựng vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định này cho đến khi có các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan rà soát các dự án thực hiện theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, đảm bảo hồ sơ dự án đầy đủ theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng và các pháp luật có liên quan khác trước khi gửi lấy ý kiến Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến đối với các dự án đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Công văn 1798/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)