Hướng dẫn quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BXD

Thứ sáu, 26/01/2024 17:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 458/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hướng dẫn về một số đối tượng hỗ trợ nhà ở trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Tại điểm b Khoản 5 Mục III Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đối tượng được hỗ trợ nhà ở được quy định: “Đối tượng thụ hưởng dự án không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác”.

Tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 và khoản 3 Điều 3 Thông tư  số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 quy định:

- Đối tượng áp dụng là hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm.

- Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

- Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Như vậy, trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đã được UBND huyện phê duyệt danh sách nhưng đã thoát nghèo (không còn thuộc đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý), đã được hỗ trợ nhà ở theo các chính sách khác (như Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ) như nêu tại mục 1, mục 2 văn bản số 5587/UBND-KGVX  của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thì không thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 90/QĐ-TTg và Thông tư  số 01/2022/TT-BXD, trừ trường hợp đang thực hiện hỗ trợ.

Đối với một số trường hợp đề nghị thay đổi hình thức từ sửa chữa sang xây mới do sau khi tháo dỡ các bộ phận để sửa chữa nhưng không đảm bảo an toàn, bắt buộc phải làm mới toàn bộ để đảm bảo đạt tiêu chí “3 cứng”; ngược lại, một số hộ đề nghị thay đổi từ xây mới sang sửa chữa do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nguồn lực đối ứng của gia đình không có để thực hiện xây mới. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư  số 01/2022/TT-BXD: Sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và phê duyệt danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp phải điều chỉnh lại danh sách thì phải phê duyệt lại và báo cáo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 458/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)