Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035

Thứ năm, 25/01/2024 15:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 410/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035.

1. Về cơ sở, căn cứ pháp lý

Theo Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn (Mục IV.2) xác định đô thị Hoàn Lão mở rộng là đô thị loại IV đến năm 2030. Do đó việc lập quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão, huyện Bố Trạch là có cơ sở.

2. Về tuân thủ quy định pháp luật

UBND tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan thực hiện đúng, đầy đủ trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các đô thị mới nêu trên theo quy định của pháp luật quy hoạch đô thị và các pháp luật có liên quan.

Cơ quan tổ chức lập Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão chịu trách nhiệm cơ sở pháp lý và tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng trong đồ án quy hoạch, không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) trong quá trình lập đồ án quy hoạch; sự thống nhất của số liệu sử dụng đất quy hoạch tại thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; tuân thủ đúng trình tự tiến hành điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị quy định tại Điều 50 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; đảm bảo công khai, đúng trình tự việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng liên quan.

Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong đồ án quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan, lưu ý thực hiện nghiêm Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

3. Nội dung của Đồ án quy hoạch cần bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề sau 

Bổ sung nội dung đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; so sánh, đối chiếu với định hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch đã được phê duyệt (nếu có); các quy hoạch chung xây dựng xã, các quy hoạch chuyên ngành có tác động trực tiếp trong phạm vi lập đồ án quy hoạch.

Đô thị Hoàn Lão hình thành trong tương lai với dự kiến gồm 08 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó khu vực ngoại thị chỉ có xã Bắc Trạch, do đó cần đánh giá hiện trạng đô thị Hoàn Lão theo các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị loại IV.

Luận cứ về dự báo quy mô dân số đảm bảo phù hợp với động lực phát triển của đô thị, thực tiễn sự gia tăng dân số trong thời kỳ trước; xác định các khu vực cần lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xây dựng xã theo các giai đoạn quy hoạch.

Làm rõ cơ sở pháp lý hình thành các khu đất công nghiệp trong đồ án quy hoạch; tại ô đât có ký hiệu I.DVDL-06 (diện tích 83,81 ha) trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất có chức năng dịch vụ du lịch, do quy mô lớn, lại có vị trí tiếp giáp với 02 kênh tiêu thoat nước khu vực, do đó cần làm rõ tính khoa học và đảm bảo không ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của khu vực.

 Rà soát các chỉ tiêu đạt được của đồ án quy hoạch (đất cây xanh, tỷ lệ đất giao thông) phải đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; cần bổ sung tỷ lệ đất đơn vị ở và đất dịch vụ trong đất hỗn hợp

Hồ sơ đồ án phải tuân thủ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Đề nghị, bổ sung nội dung thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch tuân thủ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 410/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)