Ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024

Thứ ba, 14/05/2024 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/5/2024, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dã ký Quyết định 431/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024.

Theo đó, Đoàn kiểm tra về lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng kiểm tra, theo dõi việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng; việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng và các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật kiểm tra, theo dõi việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng; hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực xây dựng kiểm tra, theo dõi việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực xây dựng; việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực Xây dựng và các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Đoàn kiểm tra về lĩnh vực phát triển đô thị kiểm tra, theo dõi việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phát triển đô thị; việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực phát triển đô thị và các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Đoàn kiểm tra về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật kiểm tra, theo dõi việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc kiểm tra, theo dõi việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này bãi bỏ khoản 1 mục II Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-BXD ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bãi bỏ khoản 1 mục II Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-BXD ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 431/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)