Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 03/03/2023 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/03/2023, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký Quyết định số 132/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống khủng bố và các quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố; phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Tăng cường khả năng đáp ứng của các đơn vị trong Ngành khi xảy ra tình trạng khủng bố. Đặc biệt công tác phòng, chống khủng bố ở quá trình thiết kế, xây dựng các công trình, mục tiêu trọng điểm; chủ động phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch và các tổ chức khủng bố quốc tế, phản động lưu vong cài cắm chất nổ trong quá trình sản xuất, vận chuyển, xây dựng, tu sửa các công trình xây dựng.

Quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

Triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia; các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với phương châm, nguyên tắc phòng ngừa là chính.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch gồm các nội dung chủ yếu sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật như Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn quá trình quy hoạch, thiết kế, xây dựng các công trình, mục tiêu trọng điểm; quy định pháp luật về  phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản.

Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

Cung cấp thông tin nghi vấn khủng bố, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cho các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng .

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng phương án diễn tập phòng, chống khủng bố và hướng dẫn bảo vệ tại một số dự án, công trình xây dựng được một số Tổng Công ty thực hiện.

Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động giới thiệu, thông tin quảng cáo vũ khí hủy diệt hàng loạt trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, cả năm và đột xuất về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo Kế hoạch, Thanh tra Bộ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; thực hiện việc theo dõi, đôn đốc và tổng hớp, xây dựng báo cáo định kỳ 06 tháng, cả năm và đột xuất việc thực hiện Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 132/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)