Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam”

Thứ sáu, 02/12/2022 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1177/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại  (PMU-UPIS-MOC).

Mục tiêu của Dự án là xây dựng hệ thống thông tin và dữ liệu đô thị tích hợp tại các thành phố mục tiêu của các tỉnh Bình Định, Kiên Giang và Thái Nguyên nhằm tăng khả năng chống chịu của đô thị trước biến đổi khí hậu; Góp phần nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam cho các đô thị trên toàn quốc; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC)

Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) giúp Ban Chỉ đạo dự án và Cơ quan chủ quản quản lý, thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS) theo Văn kiện dự án đã được phê duyệt và Biên bản thảo luận đã được ký kết

Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; đảm bảo sự thống nhất quản lý nhà nước đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại và các thỏa thuận đã được ký giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc.

Mọi hoạt động của Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) phải được công khai và chịu sự giám sát theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý Dự án (PMU-UPIS-MOC) chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo dự án, Lãnh đạo Bộ và trước pháp Luật về các hoạt động do Dự án tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý Dự án (PMU-UPIS-MOC) có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí các nguồn lực của dự án và thực hiện các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án:

Lập kế hoạch tổng thể và hàng năm thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động tổng thể và hàng năm trên cơ sở Văn kiện dự án đã được phê duyệt, Biên bản thảo luận đã được ký kết với nhà tài trợ để trình Ban Chỉ đạo dự án hoặc Lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt.

Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng: Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) tổ chức triển khai, giám sát các hoạt động trên cơ sở Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch hàng năm hoặc Kế hoạch đột xuất đã được phê duyệt; Thực hiện nhiệm vụ đấu thầu do Bộ Xây dựng giao phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu; báo cáo Chủ dự án, Ban Chỉ đạo dự án, Lãnh đạo Bộ Xây dựng kịp thời về các vấn đề phát sinh để cho ý kiến chỉ đạo; Quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đã được ký kết với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động để đảm bảo khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng theo thẩm quyền; Tổ chức thực hiện nhiệm thu sản phẩm; thanh quyết toán hợp đồng theo quy định của pháp Luật.

Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân: Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) có trách nhiệm quản lý tài chính, trang thiết bị là sản phẩm của dự án và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định của nhà tài trợ.

Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình:

Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC)là đại diện theo ủy quyền của Chủ dự án trong các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện được xác định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án và tại các văn bản ủy quyền.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) có trách nhiệm: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, nhân viên làm việc tại Ban Quản lý dự án; Thực hiện việc lựa chọn chuyên gia đánh giá, giám sát dự án theo các quy định pháp luật.

Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến Dự án và Ban Quản lý dự án theo các quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhà tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng và các cá nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại trừ những thông tin được giới hạn phổ biến theo quy định pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng tổ chức các hoạt động của Dự án theo Kế hoạch đã được phê duyệt; trực tiếp liên hệ với nhà tài trợ, cơ quan quản lý và thực hiện dự án của nhà tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Dự án.

Phối hợp với Ban quản lý dự án tại các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt; giải quyết các bất đồng về mặt kỹ thuật giữa các đơn vị tham gia thực hiện hoạt động của Dự án (nếu có).

Công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện dự án: Tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện Dự án trên cơ sở Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch hàng năm theo hàng tháng, hàng quý. Thường xuyên phối hợp với các Ban Quản lý dự án tại các địa phương về tình hình thực hiện dự án tại địa bàn thí điểm;  Báo cáo tình hình thực hiện Dự án định kỳ và đột xuất theo kế hoạch đã được phê duyệt cho Chủ dự án, Ban Chỉ đạo dự án, Bộ Xây dựng để theo dõi, giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện;  Làm đầu mối phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, nhà tài trợ trong đánh giá kết quả hoạt động tại địa bàn thí điểm và tổng thể hoạt động của Dự án; Thuê chuyên gia tiến hành đánh giá giữa kỳ và kết thúc theo nội dung Văn kiện dự án được duyệt và Biên bản thỏa thuận đã ký kết; Phát hiện các trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi mục tiêu hoạt động hoặc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch chi tiết và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) chuẩn bị các tài liệu cần thiết và làm thủ tục trình Ban Chỉ đạo dự án, Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án: Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) có trách nhiệm chuẩn bị để nghiệm thu, bàn giao kết quả khi dự án hoàn thành; hoàn tất công tác thanh toán, quyết toán, kiểm toán, bàn giao tài sản của dự án; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án; thực hiện quy định về đóng dự án theo quy định;  Sau khi kết thúc Dự án, trong vòng 6 tháng, Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) phải hoàn thành Báo cáo kết thúc Dự án và Báo cáo quyết toán Dự án, báo cáo Chủ dự án, Ban Chỉ đạo dự án và trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt; Bàn giao các sản phẩm đã hoàn thành của Dự án cho đơn vị tiếp nhận theo nội dung tại Văn kiện dự án; đồng thời, làm thủ tục xử lý tài sản được tiếp nhận tại Bộ Xây dựng theo quy định hiện hành; Trường hợp chưa thể kết thúc được các công việc nêu trên trong thời hạn quy định, Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC) phải làm văn bản giải trình gửi tới Ban Chỉ đạo dự án, Bộ trưởng Bộ Xây dựng  xem xét gia hạn để Ban Quản lý dự án tiếp tục hoàn thành công việc và bảo đảm kinh phí cần thiết để Ban Quản lý dự án duy trì hoạt động trong thời gian gia hạn.

Ngoài ra, căn cứ nội dung, quy mô, tính chất và năng lực của Ban Quản lý dự án (PMU-UPIS-MOC), Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo dự án, Chủ dự án  ủy quyền cho Ban Quản lý dự án quyết định hoặc ký kết các văn bản thuộc thẩm quyền của mình trong quá trình quản lý Dự án và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao trong khuôn khổ, phạm vi hoạt động của Dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1117/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)