Ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thứ sáu, 28/07/2017 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/7/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 802/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, bao gồm các nội dung chính sau đây: 

1. Quan điểm: Phát triển ngành công nghiệp xi măng theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, bảo vệ môi trường, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

2. Mục tiêu:

Mục tiêu chung: Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động) nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và mục tiêu của ngành xây dựng đã được nêu trong Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ), Ké hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020 (Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ), Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2020, giảm 20 triệu tấn CO2tđ và đến năm 2030 giảm 164 triệu tấn CO2tđ so vợi kịch bản phát triển thông thường (BAU).

Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất xi măng đầu tư cải tiến công nghệ, tăng cường năng lực quản lý sản xuất nhằm giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; nâng cao năng lực quản lý của Bộ Xây dựng về phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất xi măng.

3. Các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch hành động được nêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch hành động này được huy động từ ngân sách trung ương, địa phương, vốn doanh nghiệp và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

5. Tổ chức thực hiện:

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị đầu mối về NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions - Các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia) của Bộ Xây dựng, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Phụ lục của Kế hoạch hành động này.

Vụ Vật liệu xây dựng phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này;

Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các đơn vị liên quan lập kế hoạch về tài chính, bố trí nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Phụ lục của Kế hoạch hành động này.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị mình, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục của Kế hoạch hành động này; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về đơn vị đầu mối để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng.Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp sản xuất xi măng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan nêu tại Phụ lục của Kế hoạch hành động này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký bạn hành.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 802/QĐ-BXD. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)