Thành lập Viện Nhà ở và Công trình công cộng trực thuộc Viện Kiến trúc quốc gia

Thứ sáu, 25/12/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1458/QĐ-BXD về viẹc thành lập Viện Nhà ở và Công trình công cộng trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia.

Viện Nhà ở và Công trình công cộng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Viện Kiến trúc quốc gia, hạch toán phụ thuộc, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo sự uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia và quy định của pháp luật.

Tên giao dịch tiếng Anh: Institude of Housing and Public Works (viết tắt là IHOUSE).

Trụ sở của Viện: số 389 Đội cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội.

Chức năng của Viện Nhà ở và Công trình công cộng: Viện Nhà ở và Công trình công cộng thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước; đào tạo, bồi dưòng cán bộ, thông tin, hợp tác quôc tê và thực hiện các hoạt động tư vân, dịch vụ kỹ thuật về nhà ở và công trình công cộng trong các lĩnh vực: Kiến trúc, quy hoạch; phát triển nhà ở đô thị, nhà ở nông thôn; hệ thông kỹ thuật công trình và một số nhiệm vụ khác có liên quan.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Nhà ở và Công trình công cộng gồm 14 nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Lập và trình Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia kế hoạch 05 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Viện;

2. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyến giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật về nhà ở và công trình công cộng trong các lĩnh vực thuộc chức năng được giao.

3. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về nhà ở trong các lĩnh vực thuộc chức năng do Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia giao hoặc cơ quan Nhà nước đặt hàng, bao gồm:

Nghiên cứu, đề xuất về cơ chế, chính sách, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển về nhà ở và công trình công cộng của quốc gia và các địa phương;

Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực: quy hoạch, kiến trúc, phát triển nhà ở và công trình công cộng, hệ thống kỹ thuật trong công trình;

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, đề xuất việc áp dụng, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, thiết kế điển hình; đề xuất các mô hình và chỉ tiêu phát triển nhà ở và công trình công cộng, mô hình quản lý nhà ở và công trình công cộng phù hợp với điều kiện từng địa phương;

Nghiên cứu biên soạn, ứng dựng tiêu chuẩn hóa, điển hình hóa trong lĩnh vực nhà ở và công trình công cộng;

Nghiên cứu phát triển, ứng đụng các giải pháp, công nghệ về nhà ở và công trình công cộng ứng phó với biến đổi khí hậu, thân thiện môi trường, phòng chống thiên tai... đảm bảo phát triển bền vững, phù họp với điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa của từng địa phương, từng vùng miền.

4. Điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, quản lý, ứng dụng công nghệ GIS, cung cấp thông tin, tư liệu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch phục vụ nhiệm vụ phát triển nhà ở và công trình công cộng;

5. Phối hợp đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ chuyên ngành kiến trúc; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức, người lao động về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, phát triển đô thị, phát triển nhà ở; đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng và bất động sản;

6. Thực hiện hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Tổng kết lý luận và thực tiễn, tổ chức diễn đàn trao đổi, lý luận, thông tin và tổ chức các sự kiện về nhà ở và công trình công cộng trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật về nhà ở và công trình công cộng trong các lĩnh vực thuộc chức năng Viện, bao gồm:

Lập quy hoạch định hướng, quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị; thiết kế nhà ở nông thôn kết hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

Tư vấn đầu tư; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát địa chất, địa hình, môi trường; tư vấn thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình xây dựng, hệ thống kỹ thuật công trình;

Tư vấn tổ chức và thực hiện thi tuyển kiến trúc; tư vấn mời thầu và đấu thầu; tư vấn quản lý dự án; khảo sát, tư vấn thiết kế, thẩm tra, tư vấn phản biện; tư vấn giám sát và kiếm định các công trình xây dựng, cồng trình nhà ở và công trình công cộng; tư vấn đánh giá tác động môi trường liên quan đến công trình;

9. Tổ chức xây dựng thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong thiết kế, thi công xây dựng nhà ở và công trình công cộng;

10. Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm, vật liệu, vật tư, thiết bị kỹ thuật phục vụ hoàn thiện và trang trí nội, ngoại thất công trình nhà ở và công trình công cộng;

11. Bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế điển hình về nhà ở và công trình công cộng;

12. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Viện theo quy định của pháp luật, của Bộ Xây dựng và của Viện Kiến trúc quốc gia;

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật, của Bộ Xây dựng và của Viện Kiến trúc quốc gia;

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia giao.

Cơ cấu tổ chức của Viện Nhà ở và Công trình công cộng

Viện Nhà ở và Công trình công cộng có Giám đốc, các Phó giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

Các phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các viên chức, người lao động.

Các đơn vị trực thuộc, gồm:

Phòng Tổng hợp;

Phòng Kế hoạch và Quản lý kỹ thuật;

Phòng Nghiên cứu phát triển nhà ở;

Phòng Nghiên cứu phát triển công trình công cộng;

Phòng Tư ván quy hoạch, kiến trúc nhà ở và công trình công cộng.

Viện trưởng Vỉện Kiến trúc quốc gia có trách nhiệm: tổ chức xây dựng Đề án vị trí việc làm của Viện Nhà ở và Công trình công cộng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; ban hành hoặc phân cấp để Giám đốc Viện Nhà ở và Công trình công cộng ban hành quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chê khác của Viện Nhà ở và Công trình công cộng; chỉ đạo, quản lý các hoạt động của Viện Nhà ở và Công trình công cộng bảo đảm hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1458/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)