Nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện

Thứ sáu, 26/05/2023 15:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/5/2023, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, rà soát các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng mục tiêu triển khai thực hiện nghị quyết 06/NQ-TW; nghiên cứu, rà soát các quy định về pháp luật, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành kết luận cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Đặng Anh Thư cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát, đánh giá tình hình thực thi các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật về quản lý chiếu sáng đô thị, thoát nước và xử lý nước thải, sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch để nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tích cực tiến hành điều tra, khảo sát thực tế tại các đô thị trực thuộc trung ương nhằm thu thập, tổng hợp các thông tin, dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồng thời áp dụng các phương pháp khoa học để hoàn thành Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ.

Theo ThS. Đặng Anh Thư, thông qua kết quả điều tra, khảo sát thực tế tại các địa phương, nhóm nghiên cứu nhận thấy, công tác điều hành, chỉ đạo quản lý hạ tầng kỹ thuật tuân thủ theo các quy định hiện hành, hướng dẫn kiểm tra thực hiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cơ bản được thực hiện nghiêm túc, ban hành khá đầy đủ các quy định quản lý hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vấn đề phát sinh chưa được quy định cụ thể hoặc quy định chưa thống nhất ở các văn bản khác nhau, gây khó khăn, vướng mắc. Do đó, để nâng cao công tác quản lý chỉ đạo điều hành lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, nhóm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, lập quy hoạch, dự báo phát triển đảm bảo tính chính xác, rà soát các chỉ tiêu còn thiếu trong phân cấp đô thị để lập kế hoạch và có lộ trình đầu tư phù hợp; rà soát hệ thống các Luật như: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo đối tác công tư, Luật Đất đai … và các nghị định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật, giải quyết những vướng mắc trong thực tế hiện nay.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá, trong thời hạn được giao, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các nội dung, yêu cầu theo đề cương phê duyệt; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ đúng theo trình tự, thủ tục, quy định hiện hành. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý nhóm cần bổ sung các Luật, Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến hạ tầng kỹ thuật; nêu bật những yêu cầu, nhiệm vụ về lĩnh vực hạ tầng trong Nghị quyết 06-NQ/TW; làm rõ cơ sở khoa học của những những khuyến nghị liên quan đến chỉnh sửa các chỉ số về hạ tầng kỹ thuật; mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ. Theo đó, nhóm cần chú ý rà soát bố cục Báo cáo tổng kết đảm bảo hợp lý hơn; bám sát nội dung đề cương đã được phê duyệt; rà soát, bổ sung văn bản pháp luật có liên quan; làm rõ hơn cơ sở lựa chọn các địa phương tiến hành điều tra, khảo sát trong phạm vi nghiên cứu của Nhiệm vụ; sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)