Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để cung cấp luận cứ cho việc sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị”

Thứ sáu, 09/12/2022 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 9/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để cung cấp luận cứ cho việc sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị”, do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh phát biểu tại cuộc họp

Trình bày với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS. Cao Sỹ Niêm cho biết, mục tiêu của nghiên cứu nhằm tổng quan, đánh giá công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn tại Việt Nam hiện nay; tổng quan, đánh giá kinh nghiệm quốc tế để cung cấp luận cứ cho việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp, phân tích thực trạng công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn hiện nay tại Việt Nam; nghiên cứu pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn của 9 quốc gia tiên tiến trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Úc), từ đó đúc kết bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; đối chiếu kinh nghiệm quốc tế để phân tích, đánh giá, lựa chọn những nội dung có khả năng áp dụng tại Việt Nam.

Kết thúc quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ, trong đó đề xuất các quan điểm, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn; đề xuất đồng bộ các định hướng sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn (về quy hoạch đô thị và nông thôn; các vấn đề về quy trình, nội dung đồ án quy hoạch; các vấn đề về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; tổ chức thực hiện và quản lý phát triển theo quy hoạch; cơ chế phối hợp quy hoạch đô thị và nông thôn với các quy hoạch ngành; thi hành luật). Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng thành Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình triển khai thực hiện Nhiệm vụ; đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ sản phẩm theo hợp đồng; đưa ra những đề xuất cụ thể. Kết quả của Nhiệm vụ có thể là tài liệu tham khảo có giá trị cho Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần bổ sung đánh giá hiệu quả các đồ án quy hoạch và quy định pháp luật về quy hoạch đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian qua; chú trọng hơn việc tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình xây dựng các đồ án quy hoạch; nghiên cứu đề xuất mô hình Thị trưởng trong chính quyền đô thị...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tổng kết, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Xuất sắc.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)