Bộ Xây dựng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Thứ hai, 10/10/2022 14:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các Quyết định số 1092/QĐ BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 27/9/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-BXD Ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2022. Trong đó, xác định cụ thể trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch; việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đủ nguồn lực, thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

Chuyên viên Trung tâm Thông tin (bên phải) hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Xây dựng nhấn mạnh, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của Bộ Xây dựng tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Xây dựng, các cơ quan truyền thông Bộ Xây dựng, bao gồm: Trung tâm Thông tin (Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng); Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng và các trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc đều tiến hành mở chuyên mục “Chuyển đổi số” và thực hiện viết tin bài phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia tới cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Cơ quan Bộ Xây dựng và các Viện, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ thực hiện treo pano, áp phích về Ngày Chuyển đổi số tại trụ sở cơ quan, đơn vị, với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2022, đến ngày 10/10/2022, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ đã hoàn thành rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ chuyển đổi số Bộ Xây dựng; đồng thời hoàn thành rà soát, cập nhật mã định danh điện tử các các đơn vị thuộc Bộ lên hệ thống Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành, địa phương; hoàn thành việc đánh giá an toàn, bảo mật thông tin đối với hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ; hoàn thành rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ chuyển đổi số Bộ Xây dựng; thực hiện rà soát, cập nhật mã định danh điện tử các các đơn vị thuộc Bộ lên hệ thống Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Thông tin được Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Xây dựng giao là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch, theo dõi, đôn đốc việc triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ về các kết quả thực hiện, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các hoạt động về thông tin tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia. Ngày 10/10/2022, Trung tâm đã cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc thực hiện làm pano, áp phích tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia tại trụ sở Bộ Xây dựng và phối hợp với các đơn vị giải quyết thủ tục hành của Bộ thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đối với các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có số lượng hồ sơ phát sinh lớn.

Cùng với đó, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tăng cường trao đổi văn bản điện tử thay thế văn bản giấy; rà soát việc quản lý, sử dụng chữ ký số cá nhân tại cơ quan, đơn vị; đề nghị cấp phát chữ ký số cá nhân, tổ chức để phục vụ công việc chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị; các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính của Bộ nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, phối hợp với Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

Liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số ngành Xây dựng, trước đó, ngày 31/7/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1004/QĐ-BXD phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”, với mục tiêu tổng quát là: hoàn thiện thể chế để phục chuyển đổi số của ngành Xây dựng; vận hành và cập nhật Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu số: văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và giá xây dựng, nhà ở, thị trường bất động sản; khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng; quy hoạch xây dựng; nâng cấp đô thị; thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng; nghiệm thu các công trình đưa vào sử dụng, thanh tra, kiểm tra; hồ sơ cán bộ, viên chức ngành Xây dựng; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân; phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng; đề tài, dự án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học công nghệ và môi trường; phối hợp với cơ quan quản lý xây dựng địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số cho một số lĩnh vực ưu tiên; lựa chọn một số đối tượng cụ thể trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng để ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số: ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý GIS trong công tác lập quy hoạch và quản lý hoạch xây dựng; ứng dụng Mô hình thông tin công trình BIM trong các hoạt động đầu tư xây dựng công trình; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành đô thị thông minh, doanh nghiệp số; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng làm chủ công nghệ số.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)