Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội

Thứ tư, 15/02/2023 15:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 8/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Quyết định nhằm cụ thể hóa Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định nêu rõ, thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải là Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính là Sở Nội vụ Hà Nội. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số là Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, về nội dung cải cách hành chính: Nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố phù hợp với các điều kiện đặc thù của Thủ đô và quy định pháp luật; giúp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ, Thành phố.

Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố sơ kết, tổng kết nhiệm vụ cải cách hành chính trong Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, kế hoạch cải cách hành chính của UBND Thành phố. Định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đột xuất trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phê bình, xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Về nội dung chuyển đổi số: Nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh. Giúp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều phối chung các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh.

Cùng với đó, tham mưu UBND Thành phố sơ kết, tổng kết chương trình, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh. Định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đột xuất trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phê bình, xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)