Bắc Giang: Đến năm 2025 toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực do cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được số hoá

Thứ năm, 06/05/2021 14:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đây là yêu cầu đặt ra tại Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính được chia thành 03 giai đoạn:

* Giai đoạn 1 (Từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022): Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được hình thành từ năm 2020 đến hết ngày 30/6/2022.

Kể từ ngày 01/7/2022, các cơ quan, đơn vị thực hiện tạo lập dữ liệu điện tử đối với kết quả giải quyết TTHC khi ban hành, cập nhật vào hệ thống để phục vụ lưu trữ, khai thác.

* Giai đoạn 2 (Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023): Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được hình thành từ năm 2010 đến hết năm 2019.

* Giai đoạn 3 (Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024): Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được hình thành từ năm 2009 trở về trước.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Kế hoạch giao các sở, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn Xây dựng kế hoạch số hóa theo lộ trình chung của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị, khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

Việc số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ  giúp thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong thời gian tới.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)