Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ năm, 28/01/2021 14:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, trọng tâm trong công tác thông tin tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mục đích, ý nghĩa công tác đối với sự phát triển của Thủ đô. Thông tin, tuyên truyền về ứng dụng CNTT; các mô hình trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền về kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC…

Để làm tốt nhiệm vụ trên, UBND thành phố yêu cầu triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến nội dung về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng lĩnh vực và từng địa bàn. Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ TTHC với thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

UBND thành phố cũng lưu ý, kết hợp nhiều hình thức thông tin để giúp các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu về tầm quan trọng, vai trò, mục tiêu của công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC; huy động nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)