Xây dựng nền hành chính phục vụ

Thứ ba, 02/06/2020 15:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được TP Hạ Long chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện, thu hút môi trường đầu tư, tạo đà cho TP Hạ Long phát triển mạnh mẽ.

TP Hạ Long là một trong số những đơn vị điều hành kinh tế xuất sắc DDCI năm 2019.

Thời gian qua, TP Hạ Long chú trọng ban hành kế hoạch, chương trình hành động gắn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác CCHC. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo, điều hành, trọng tâm là cải cách thủ tục, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC;  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC...

Nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ, thành phố đã tăng cường đôn đốc, kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); chỉ đạo bộ phận chuyên trách phối hợp với các phòng chuyên môn thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung TTHC; nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn pháp luật quy định. Cùng với đó, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ cũng được đẩy mạnh thực hiện. Các quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng thực hiện. Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị duy trì, chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

Mặc dù là địa phương mới sáp nhập (Hoành Bồ và Hạ Long), nhưng với những quyết liệt, linh hoạt trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy TP Hạ Long đã nhanh chóng vào guồng hoạt động, đảm bảo phù hợp, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban, đơn vị; biên chế được quản lý chặt chẽ, ổn định, có cơ cấu hợp lý và ngày một tinh gọn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm được quan tâm hơn...


Một góc TP Hạ Long hôm nay.

Học và làm theo gương Bác được TP Hạ Long nghiêm túc thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trong công tác phục vụ người dân. Công tác cải cách TTHC chuyển biến mạnh. Đến nay, đã cắt giảm 38,2% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cắt giảm 41,8% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã; triển khai đăng ký mẫu dấu và sử dụng con dấu thứ 2 phục vụ việc thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố. Cùng với đó, 279 TTHC thuộc thẩm quyền huyện và 107 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã (đạt 100%) được rà soát, niêm yết, công khai, được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thành phố, từng cá nhân, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác tham mưu thực hiện các lĩnh vực được phân công, đảm bảo nguyên tắc hành chính, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)