Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 25/03/2014 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 203/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Xây dựng.

ảnh minh họa (nguồn : internet)

Mục đích của Kế hoạch này là triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính; Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng; Nâng cao chất lượng các quy định thủ tục hành chính theo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất; Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

Yêu cầu: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định; Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định; Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích hoặc có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính.

Kế hoạch cũng đưa ra các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Cụ thể: Hoàn thiện việc công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính;Kiểm soát quá trình soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC; Công tác thống kê, công bố TTHC và cập nhật hồ sơ, văn bản, thủ tục hành chính; Rà soát các quy định, thủ tục hành chính; Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc rà soát và thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (việc thực hiên thủ tục hành chính); Tổ chức nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách quy định hành chính; Công tác truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; Chế độ thông tin, báo cáo; Các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện kiểm soát TTHC tại Bộ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 203/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)