Công bố thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 21/12/2011 12:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau :

1. Công bố thủ tục hành chính ban hành mới “Cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật” quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 04/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

2. Công bố sửa đổi thủ tục hành chính “Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh” theo quy định tại Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

3. Bãi bỏ thủ tục hành chính “Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị” đã được công bố tại Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ Xây dựng.

(Chi tiết nội dung thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật chịu trách nhiệm về nội dung các thủ tục hành chính công bố và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liên quan về thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)