Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia Thoát nước bên trong nhà và công trình - yêu cầu thiết kế (HĐ 07)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/02/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/04/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia Thoát nước bên trong nhà và công trình - yêu cầu thiết kế (HĐ 07).

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: ngochuyen05012015@gmail.com) trước ngày 10/04/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.