Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/05/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/12/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Quy chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi Email: kieutuanhung.arc@gmail.com) trước ngày 05/12/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn.

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường