Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/02/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 01/05/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email Nguyenxuanhien@moc.gov.vn) trước ngày 01/05/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

TC 15-21_Du thao TCVN


Vụ Khoa học công nghệ và môi trường