Mời bạn đọc tham gia, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/01/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2023

Nội dung văn bản:

Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn. Thời gian lấy ý kiến: bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Link tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

TRANG THÔNG TIN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) (monre.gov.vn)