Lấy ý kiến góp ý về nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/02/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/02/2023

Nội dung văn bản:

Ngày 08/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 370/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc xin ý kiến nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), lấy ý kiến góp ý của các địa phương, cơ quan liên quan, hoàn thiện, trình Chính phủ; trong đó, có nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 55/BTP-PLDSKT ngày 06/01/2023 về tiếp tục rà soát dự thảo Nghị định bảo đảm đáp ứng yêu cầu, phương án về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, đề xuất phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng từ Bộ Xây dựng sang Sở Xây dựng các địa phương và hoàn thiện lại nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP  tại dự thảo Nghị định.

Để bảo đảm chất lượng dự thảo Nghị định và việc phân cấp bảo đảm phù hợp với nguồn lực tại địa phương, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP tại dự thảo Nghị định (được gửi kèm theo văn bản này; đồng thời, được đăng tải tại mục “Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, địa chỉ https://moc.gov.vn và Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Khoa học công nghệ và môi trường), 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chỉ email namvlxd@gmail.com) trước ngày 10/02/2023 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_370-BXD-KHCN_08022023.doc

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 370/BXD-KHCN.