Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và Dự thảo QCVN 16:2022/BXD thay thế QCVN 16:2019/BXD

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/11/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/12/2022

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn và dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và Dự thảo QCVN 16:2022/BXD thay thế QCVN 16:2019/BXD

Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, bạn đọc góp ý bằng văn bản gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng, số 37 phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 20/12/2022, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ Email: namvlxd@gmail.com; huynh.vibm@gmail.com để Bộ Xây dựng tổng hợp, hoàn thiện.

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Lấy ý kiến Dự thảo TT và Dự thảo QCVN

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường