Xin ý kiến về định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và sắp xếp lại danh mục hệ thống TCVN

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/11/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/11/2020

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Trong các nhiệm vụ của Đề án, có nhiệm vụ “Lập quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng tới năm 2030”, cụ thể: (1) Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, quy hoạch định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng; (2) Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt quy hoạch định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng và danh mục tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực xây dựng.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng, danh mục các tiêu chuẩn cốt lõi (quan trọng) thuộc lĩnh vực xây dựng theo định hướng mới, dự kiến sắp xếp lại hệ thống TCVN do Bộ Xây dựng quản lý.

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan cho ý kiến. Các ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường trước ngày 22/11/2020 (email: xuanhien0309@gmail.com).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

File đính kèm
fileDA_TCQC_XIN_Y_KIEN.rar