Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng QCVN 12:2020/BXD

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2020

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao về việc soát xét QCVN 12:2014/BXD, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng QCVN 12:2020/BXD (được đăng tải tại mục “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật” và mục “Thông báo” trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng - http://moc.gov.vn).

Đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung Dự thảo Quy chuẩn nêu trên bằng văn bản hoặc thư điện tử, gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trước ngày 15/10/2020. Địa chỉ: số 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Email: dinhchinhloi@moc.gov.vn

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường