Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/05/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 04/07/2020

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc và Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan soạn thảo Thông tư quy định chi tiết về hồ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và để việc soạn thảo, ban hành Thông tư quy định chi tiết về hồ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư taquocthang@moc.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng - số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

(Chi tiết đề nghị liên hệ Ông Tạ Quốc Thắng - Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng; điện thoại: 0913265280 hoặc 024.39760271/máy lẻ 214; fax: 024.39762153)

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:


Vụ Quy hoạch - Kiến trúc