Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức Đoàn viếng của Bộ Xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/04/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 08/04/2019

Nội dung văn bản:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức Đoàn viếng của Bộ Xây dựng.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế theo quy định, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các cơ quan hành chính thuộc Bộ; Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức Đoàn viếng của Bộ Xây dựng.

Văn bản góp ý gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ, bản mềm gửi về địa chỉ email: nguyenhoangdungbxd@gmail.com) trước ngày 08/4/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.


Vụ Tổ chức cán bộ