Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo xây dựng Luật Cấp nước
Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
Mời bạn đọc tham gia góp ý cho Thông tư hướng dẫn về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn
Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn về lập, quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị quy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị