Quy hoạch tỉnh Thái Bình: Tầm nhìn và khát vọng phát triển

Thứ sáu, 01/03/2024 15:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 nhằm cụ thể hóa khát vọng xây dựng Thái Bình trở thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển, là nơi đáng sống trên chặng đường hội nhập và phát triển. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh bởi Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở pháp lý, động lực thúc đẩy tỉnh khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá mà các nghị quyết đã đề ra.

Hệ thống đô thị tỉnh Thái Bình đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh được xây dựng công phu, bài bản

Thực hiện Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 16/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh. Quy hoạch tỉnh Thái Bình được xây dựng bảo đảm theo Luật Quy hoạch, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch tổng thể Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch các ngành, lĩnh vực cả nước.

Kế thừa những giá trị cốt lõi của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tại Quyết định số 262/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quá trình triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức trên 10 cuộc họp để thảo luận, lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng, các chuyên gia, nhà khoa học theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân liên quan. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các hội nghị tham vấn chuyên gia về Quy hoạch tỉnh và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh (DMC).

Một góc thành phố Thái Bình. Ảnh Đình Dũng.

Trên cơ sơ ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung tiếp thu giải trình, chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định, trình HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ-HDND ngày 20/9/2023 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023.

Có thể nói, Quy hoạch tỉnh Thái Bình được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, bài bản, được xây dựng trên cơ sở hệ thống thông tin, dữ liệu đầy đủ, đáng tin cậy, giúp đánh giá khách quan, chính xác về hiện trạng cũng như tiềm năng và khả năng phát triển của tỉnh, bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Cụ thể hóa khát vọng phát triển

Theo nội dung Quy hoạch, Thái Bình đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030 trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng; có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng để Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức trở thành nhân tố nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ với phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Phấn đấu đến năm 2030, cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng để Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2050, Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng; có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế trụ cột có sức cạnh tranh cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng. Giá trị truyền thống và văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất tinh thần của người dân được bảo đảm và không ngừng nâng cao. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để thực hiện mục tiêu, Quy hoạch đã xác định những định hướng lớn tạo đột phá phát triển với 4 trụ cột tăng trưởng. Trong đó, nông nghiệp vẫn được tỉnh xác định là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời hướng tới xây dựng Thái Bình trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu của vùng đồng bằng sông Hồng. Cùng với đó, Thái Bình còn phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng hàng đầu vùng đồng bằng sông Hồng; đồng thời là địa bàn trung chuyển và trung tâm phân phối hàng hóa của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ. Xây dựng các khu đô thị xanh - sạch - đẹp, trong lành, đáng sống cho người dân. Phát triển toàn diện Khu Kinh tế Thái Bình thành hạt nhân, là trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Quy hoạch tỉnh xác định tư duy mới - tầm nhìn dài hạn với kịch bản, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển trong quy hoạch theo hướng hài hòa và bền vững. Đây là một bản tích hợp các quy hoạch, đóng vai trò định hình không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ hữu cơ với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực Bắc Trung bộ. Theo đó, Quy hoạch định hướng không gian phát triển kinh tế - xã hội gồm 1 trung tâm là thành phố Thái Bình và vùng phụ cận; không gian kinh tế - xã hội ven biển; không gian kinh tế - xã hội khu vực ngoại biên; không gian kinh tế - xã hội phía Nam. 3 hành lang kinh tế gồm hành lang kinh tế phía Đông với hai trung tâm đô thị đóng vai trò đối trọng với thành phố Thái Bình là đô thị Tiền Hải và đô thị Thái Thụy, kết nối trục Đông Bắc – Tây Nam”; hành lang phía Tây Bắc kết nói với các khu vực phụ cận ngoại biên với các tỉnh lân cận (Hưng Yên, Hà Nam) và hướng về thành phố Hà Nội và hành lang kinh tế Đông Bắc – Tây Nam kết nối từ các tỉnh phía Bắc Trung Bộ về thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh”.

Quy hoạch xác định 6 nhóm giải pháp chính để thực hiện các mục tiêu là huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư; phát triển và cung ứng nguồn nhân lực, phát triển thị trường lao động; môi trường, khoa học và công nghệ; cơ chế, chính sách liên kết phát triển; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch… Cùng với chiến lược phát triển toàn diện, Quy hoạch tỉnh cũng hoạch định phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng mang tính đột phá, phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng danh mục các dự án ưu tiên đầu tư…

Được quy hoạch định hướng là đô thị hạt nhân của một trong 3 trung tâm đô thị, thành phố Thái Bình đã xác định các nhiệm vụ then chốt cần tập trung triển khai. Trong đó, “trở thành đô thị xanh, hiện đại, có bản sắc riêng” là một trong những mục tiêu trụ cột được đặt ra tại Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Chính vì thế, công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị của thành phố tiếp tục được quan tâm chú trọng, từ đó tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần để phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; cơ bản hoàn thành phủ kín quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết quan trọng, chương trình phát triển thành phố đến 2030 và quy chế quản lý kiến trúc, quy định về quản lý các đề án, dự án chỉnh trang, phát triển đô thị...

Thái Bình chú trọng đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối thành phố Thái Bình với các địa phương, vùng lân cận. Ảnh Đình Dũng.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Để xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025, một trong những giải pháp quan trọng được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua là mở rộng không gian đô thị. Đến nay thành phố đã hoàn thành đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn năm 2045; chỉ đạo triển khai lập kế hoạch thực hiện quy hoạch chung, chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2030, quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Tổ chức rà soát, lập mới, điều chỉnh để phủ kín quy hoạch phân khu, bảo đảm đồng bộ về quy hoạch, làm cơ sở thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị. Cùng với đó, thành phố cũng đã và đang điều chỉnh, lập mới 28 đồ án quy hoạch phân khu, diện tích gần 6.370ha; hoàn thành, phê duyệt 20 đồ án, diện tích trên 3.370ha. Đặc biệt, một số dự án, công trình trọng điểm quan trọng sau nhiều năm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như Công viên Kỳ Bá và hồ Ty Rượu, đường Ngô Quyền, đường Trần Thánh Tông…, tạo điểm nhấn về không gian đô thị của thành phố.

Không chỉ có thành phố Thái Bình, tầm quan trọng nhất của Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt chính là đã tạo ra khung pháp lý cao nhất, khái quát nhất để các địa phương, các ngành, lĩnh vực của tỉnh phát triển.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Trên cơ sở quy hoạch tỉnh được phê duyệt, các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, các quy hoạch có tính chất chuyên ngành sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới để bảo đảm tính thống nhất, khoa học, bền vững, làm căn cứ để huy động nguồn lực nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Quy hoạch tỉnh. 

Với sự chủ động vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương đã thể hiện sự thống nhất trong ý chí và quyết tâm hành động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch. Với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Thái Bình sẽ từng bước hiện thực hóa quy hoạch, tạo những đột phá trong thời kỳ phát triển mới.

Nguồn: Thaibinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)