Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021

Thứ sáu, 28/01/2022 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/01/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 41a/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021.

Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2021 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm: Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007 hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng; Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/7/2007 hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng; Thông tư 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010; Thông tư 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; Thông tư 17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008 hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện theo cơ chế 797 – 400; Thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Thông tư 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng; Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ; Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Thông tư06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng; Thông tư 04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng; Thông tư 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; Thông tư 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư liên tịch 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Thông tư 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Thông tư 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công; Thông tư 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng; Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng; Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019ban hành định mức xây dựng; Thông tư 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư; Thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Thông tư 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình; Quyết định 378/1998/QĐ-BXD ngày 10/6/1998 về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; Quyết định 15/1999/QĐ-BXD ngày 05/5/1999 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng; Quyết định 23/1999/QĐ-BXD ngày 24/9/1999 phê duyệt phương án thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần; Quyết định 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 về việc ban hành “Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản”; Quyết định 19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000 về việc ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo; Quyết định 21/2001/QĐ-BXD ngày 17/8/2001 về việc ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chuyên ngành và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn ngành xây dựng”; Quyết định 25/2001/QĐ-BXD ngày 04/9/2001 về việc ban hành “Quy chế lập, xét duyệt và ban hành các văn bản thuộc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam”; Quyết định 18/2002/QĐ-BXD ngày 02/7/2002 ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo phần Điện – Nước – Thông tin; Quyết định 33/2002/QĐ-BXD ngày 28/11/2002 ban hành tạm thời về việc “Xét tặng các danh hiệu thi đua hàng năm cho các đơn vị trong toàn ngành Xây dựng bằng phương pháp chấm điểm”; Quyết định 13/2003/QĐ-BXD ngày 30/5/2003 về việc ban hành “Đơn giá tổng hợp công trình xây dựng Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới)”; Quyết định 22/2003/QĐ-BXD ngày 11/9/2003 về việc ban hành Quy chế quản lý thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ Xây dựng thực hiện; Quyết định 25/2003/QĐ-BXD ngày 24/9/2003 về việc ban hành quy định chi tiết về thẩm quyền ký văn bản; Quyết định 19/2005/QĐ-BXD ngày 29/6/2005 về việc ban hành Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước; Quyết định 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng”; Quyết định 22/2006/QĐ-BXD ngày 08/8/2006 ban hành Quy chế gửi nhận và quản lý khai thác, sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trên mạng tin học của Bộ Xây dựng; Chỉ thị 07/2007/CT-BXD ngày 05/11/2007 về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2021 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Luật   Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm: Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; Thông tư 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị; Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/36/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thông tư 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 41a/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)