Quyết định: Về việc phân công nhiệm vụ triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng

Thứ hai, 02/12/2019 15:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 02/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1011/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng, bao gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ

Các đơn vị có nhiệm vụ tổng hợp các số liệu, tài liệu kiểm chứng về công tác cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng và tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần đảm bảo trung thực, khách quan, đúng theo Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, công chức có liên quan trực thuộc Bộ để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và gửi kết quả về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10/01/2020.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng về nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc có nội dung chưa hợp lý cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị phản ánh kịp thời về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1011/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)