Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Thứ sáu, 01/03/2024 14:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đây là nội dung trong báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại cuộc họp chiều 28/2, do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/LS

Kết quả sắp xếp ĐVHC là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng 

Theo đó, Ban Chỉ đạo phân công Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc đôn đốc xây dựng Đề án của các địa phương; tổ chức Hội nghị thẩm định liên ngành, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định. 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề án của Chính phủ, Bộ Nội vụ giúp Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xây dựng hồ sơ đề nghị thành lập, giải thể Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi thực hiện sắp xếp để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định đồng thời với Tờ trình, Đề án của Chính phủ về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương.

Đồng thời, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các địa phương liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo giao các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét.

Hướng dẫn việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các cơ quan, địa phương, cá nhân thực hiện tốt công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu; đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với trường hợp địa phương không quyết liệt, có biểu hiện né tránh thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Phân loại đô thị hình thành sau sắp xếp ĐVHC

Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc phân loại đô thị đối với thành phố, thị xã, thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với quận, phường dự kiến hình thành sau sắp xếp trên cơ sở phạm vi đã xác định tại một trong các quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị hoặc các quy hoạch khác có liên quan), theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Khẩn trương hướng dẫn thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ, rút ngắn thời gian góp ý, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, chương trình phát triển đô thị làm cơ sở để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp ĐVHC theo đúng chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 2646/TB-TTKQH ngày 19/7/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng.

Ban chỉ đạo cũng giao Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, trong đó có bổ sung đối tượng là các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 23 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Đối với Bộ Công an, chỉ đạo Công an các địa phương kịp thời rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn quản lý; cung cấp, xác nhận số liệu về quy mô dân số của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp, làm căn cứ để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Đề án và tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của các địa phương.

Kịp thời hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến sắp xếp ĐVHC, gửi địa phương để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 117/NQ-CP.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có đại diện là thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của từng địa phương theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo; tham gia thẩm định, góp ý đối với Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của các địa phương.

Kịp thời phối hợp với các địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn ĐVHC thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có liên quan

Các địa phương cần khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có liên quan theo quy định hiện hành bảo đảm tiến độ xây dựng, trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của từng địa phương.

Tập trung xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 để trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt cần bám sát quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 trong việc rà soát, xác định các trường hợp thuộc diện sắp xếp, khuyến khích sắp xếp hoặc không thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025; xây dựng phương án sắp xếp bảo đảm tính toàn diện, có sự tiếp nối của giai đoạn 2023 - 2025 với giai đoạn 2026 - 2030; ĐVHC dự kiến hình thành sau sắp xếp phải bảo đảm yêu cầu theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn; trình HĐND các cấp thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và sớm hoàn thiện hồ sơ Đề án gửi Bộ Nội vụ theo các mốc thời gian cụ thể (theo yêu cầu tại các văn bản của Bộ Nội vụ) để kịp thời tổ chức Hội nghị thẩm định liên ngành. Trên cơ sở kết quả Hội nghị thẩm định liên ngành, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương để trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, bảo đảm sự đồng thuận của người dân và hệ thống chính trị ở địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC.

Ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương về bộ máy, cơ sở vật chất, ổn định đời sống nhân dân

Trong phạm vi thẩm quyền, chủ động ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; trụ sở, cơ sở vật chất dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC.

Đồng thời, ổn định đời sống nhân dân địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh và yêu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; bố trí nguồn lực cho công tác sắp xếp ĐVHC; trường hợp phát sinh vấn đề vướng mắc, khó khăn vượt quá phạm vi thẩm quyền giải quyết thì kịp thời phản ánh về Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)