Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của ngành Xây dựng giai đoạn 2011 – 2020

Thứ ba, 27/08/2019 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2027/HD-BXD về việc hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của ngành Xây dựng giai đoạn 2011 – 2020.

Để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Xây dựng hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đánh giá tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

2. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

3. Rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các năm tiếp theo.

4. Việc tổng kết cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. Nội dung tổng kết phong trào thi đua

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chinh quyền trong việc tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

2. Đánh giá kết quả phong trào thi đua trong thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, yêu cầu tập trung đánh giá các mô hình mới, các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả để phấn đấu đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để đánh giá kết quả và những việc làm cụ thể, thiết thực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới…).

3. Đánh giá tác động cụ thể của phong trào thi đua trong góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai, tạo động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị.

4. Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; kiến nghị, đề xuất tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các năm tiếp theo.

5. Xem xét, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

6. Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết phong trào thi đua gắn với tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức tôn vinh, khen thưởng theo các quy định hiện hành.

III. Công tác khen thưởng

Thực hiện theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1259/QĐ-BXD ngày 25/11/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các tập thể, cá nhân thuộc ngành Xây dựng có thành tích tiêu biểu trong tham gia Phong trào thi đua, có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

2. Tiêu chuẩn

a) Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp:

- Hoàn thành có chất lượng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra đối với những nội dung, nhiệm vụ được phân công về xây dựng nông thôn mới.

- Nghiên cứu, kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho lãnh đạo cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới theo quy định; có đóng góp cụ thể, thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia hỗ trợ các huyện, xã đặc biệt khó khăn.

b) Đối với các doanh nghiệp:

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới: bằng công sức, vật chất, chuyển giao kỹ thuật có giá trị kinh tế.

- Có liên kết, phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn.

- Tham gia các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở khu vực nông thôn, hỗ trợ nhà ở tránh lũ cho hộ nghèo khu vực miền Trung, hỗ trợ nhà ở, xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

c) Đối với cá nhân:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

- Cá nhân có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, đất đai góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

3. Hình thức khen thưởng

a) Khen thưởng cấp cơ sở: Các cơ quan, đơn vị căn cứ thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong Phong trào thi đua để xét khen thưởng theo thẩm quyền.

b) Khen thưởng cấp Bộ: Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen.

c) Khen thưởng cấp Nhà nước: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng xem xét, lựa chọn 02 đến 03 đơn vị trực thuộc có đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới, 01 đến 02 cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng theo quy định hiện hành.

4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng

a) Thủ tục:

Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các cơ quan, đơn vị xét chọn, lập danh sách đề nghị khen thưởng.

Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình thẩm định hồ sơ trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xét khen thưởng và xét trình Nhà nước khen thưởng.

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng: 01 bộ (bản chính)

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng);

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị;

- Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua của đơn vị;

- Ý kiến hiệp y của Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các địa phương); Ý kiến hiệp y của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các địa phương);

- Báo cáo tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

Lưu ý: Đối với các tập thể, cá nhân thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, khi trình khen thưởng phải có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, xác nhận đóng bảo hiểm và xác nhận chi trả lương đối với người lao động kèm theo hồ sơ.

IV. Thời gian

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tổng kết (có Đề cương báo cáo kèm theo) và hồ sơ đề nghị khen thưởng về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/9/2019 (tính theo dấu bưu điện) để tổng hợp. Những trường hợp đề nghị khen thưởng gửi sau thời hạn trên sẽ không được xem xét, giải quyết.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 theo nội dung hướng dẫn trên, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để phối hợp, giải quyết./.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2027/HD-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2027-HD-BXD_27082019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)