Bộ Xây dựng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ hai, 13/10/2014 09:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2546/BXD-PC ngày 13/10/2014 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực có hiệu lực, hiệu quả đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp năm 2013 trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; những Luật đã được Quốc hội khóa XIII xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 như: Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Phá sản; pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về bình đẳng giới, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và về những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị; các văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng.

Chủ đề của Ngày Pháp luật năm nay là “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền về các hoạt động triển khai Ngày pháp luật của cơ quan, đơn vị mình trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật bằng băng-rôn, khẩu hiệu, áp phích tại trụ sở cơ quan; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành xây dựng và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng và tham gia tích cực cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp.

Thời gian tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2014 từ tháng 10/2014 đến hết tháng 11/2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 03 đến ngày 09/11/2014.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật sẽ giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và nhân dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)