Hà Nội: Cụ thể hóa tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ năm, 26/09/2019 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND, triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP, ngày 10/3/2018, của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố.
Theo kế hoạch, về nội dung tổ chức tự đánh giá chấm điểm đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo các tiêu chí được quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BTP; cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã. Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn tại bộ tiêu chí. Riêng việc đánh giá, chấm điểm nhóm tiêu chí được quy định mục IV Bộ tiêu chí (Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội) được thực hiện bằng phương pháp điều tra xã hội học dựa trên mẫu phiếu khảo sát đánh giá. Mốc thời gian để tính đánh giá, chấm điểm, xếp loại: Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ 2 năm một lần, việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BTP. Mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31/12/2018. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31/12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước. Thời điểm kết thúc kỳ đánh giá lần đầu là ngày 31/12/2020. Về thời gian gửi kết quả tự chấm điểm, đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương: Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm về UBND thành phố trước ngày 31/1 của năm liền kề sau năm đánh giá. Kết thúc kỳ đánh giá (2 năm), các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm về UBND thành phố để thành phố đánh giá, chấm điểm, xếp loại. Điểm số của từng tiêu chí là điểm số trung bình cộng của 2 năm trong cùng kỳ đánh giá. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31/1 của năm liền kề sau năm cuối của kỳ đánh giá. Trong đánh giá, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cơ quan, đơn vị, địa phương phải theo nguyên tắc: Điểm tối đa được chấm đối với tiêu chí khi các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo tiêu chí đặt ra. Thang điểm được xác định tương ứng với từng mức độ hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được đối với từng tiêu chí. Đối với các tiêu chí tự chấm không đạt mức điểm tối đa, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trừ điểm, nêu rõ lý do và tài liệu kiểm chứng cụ thể (nếu có). Không chấm điểm đối với các tiêu chí chưa thực hiện được. Về cách tính điểm: Kết thúc kỳ đánh giá (2 năm), trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kết quả theo dõi, quản lý, Sở Tư pháp tiến hành đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 28/2 của năm liền kề sau năm cuối của kỳ đánh giá. Trên cơ sở kết quả tổng điểm tự chấm và tổng điểm của Sở Tư pháp chấm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng số điểm để xét đánh giá, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Về thực hiện việc xếp loại: Được thực hiện căn cứ vào tổng số điểm mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được. Tổng số điểm đạt được và mức xếp loại như sau: Tổng số điểm đạt được từ 90 điểm trở lên, xếp loại xuất sắc; tổng số điểm đạt được từ 80 điểm đến dưới 90 điểm, xếp loại tốt; tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, xếp loại khá; tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, xếp loại trung bình; tổng số điểm đạt được dưới 50 điểm, xếp loại yếu. Về công bố kết quả xếp loại, được UBND thành phố công bố bằng văn bản trước ngày 15/3 của năm liền kề sau năm cuối của kỳ đánh giá và thông tin đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả xếp loại cũng được đăng tải lên Cổng giao tiếp điện tử thành phố và Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn).
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)