Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Xây dựng Đồng Nai năm 2019

Thứ bẩy, 23/03/2019 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/01/2019, Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch  số 444/KH-SXD triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.

Theo đó, kế hoạch đề ra nhiệm vụ trọng tâm đó là: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Tập trung tuyên truyển, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luật xã hội quan tâm, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Một số nhiệm vụ vụ thể được đề ra tại Kế hoạch gồm:

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn; triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý của Ngành Xây dựng.

- Tổ chức phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong năm 2018-2019, trọng tâm là các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực ngành xây dựng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật.

- Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật thuộc Sở Xây dựng; thường xuyên cử tham gia các lớp bồi dưỡng, tập tuấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ này trong công tác PBGDPL.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh, văn bản mới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản; tư vấn hỗ trợ cho về mặt pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Phối hợp tổ chức tuyên truyền các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt các Đề án, Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Trung ương và địa phương có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Các văn bản có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020”.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nhiệp, chú trọng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh khu kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, vận động công chức viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hỏi đáp, đối thoại chính sách pháp luật; bình luận, đánh giá về các sự kiện mà dư luận xã hội quan tâm; duy trì hoạt động có hiệu quả trang WED của Sở Xây dựng.

- Theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL, phát hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực của ngành xây dựng.

Để đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao, Kế hoạch đã đề ra yêu cầu đó là: Tổ chức quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của đảng; quy định của pháp luật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo điều hành của Chính Phủ, Thủ Tướng Chính phủ, Bộ ngành trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc lĩnh vực của Ngành Xây dựng. Bám sát và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao của Sở Xây dựng; phát huy trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, Chi cục, các Trung tâm thuộc Sở Xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên nghiệp, có chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nguồn: Dongnai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)