Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

Thứ bẩy, 08/08/2015 10:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/8/2015, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1733/BXD-PC gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; các Sở Xây dựng địa phương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; Tổng hội Xây dựng Việt Nam và các Hội, Hiệp hội ngành Xây dựng; các cơ sở bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động xây dựng về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.

Tăng cường hỗ trợ pháp lý Tại Văn bản này, Bộ Xây dựng nêu rõ: “Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã được các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm, tổ chức thực hiện, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản… Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai tích cực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua các hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói chung và trong ngành Xây dựng nói riêng, tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, công tác này còn một số tồn tại như: việc tổ chức phổ biến pháp luật còn phân tán, thiếu tập trung; chất lượng thực hiện ở nhiều đơn vị, doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ báo cáo viên pháp luật còn thiếu; kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền pháp luật còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế; một số đơn vị chưa quan tâm đến việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình…” Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị Phổ biến Luật Xây dựng sửa đổi năm 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành (Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, các văn bản hướng dẫn thi hành) được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bao gồm: Tiếp tục thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Xây dựng (ban hành kèm theo Quyết định số 1447/QĐ-BXD ngày 09/12/2014). Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan. Rà soát đội ngũ báo cáo viên Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật đã được Bộ Tư pháp công nhận là báo cáo viên pháp luật Trung ương, gửi kết quả rà soát về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ, công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ (moc.gov.vn) và Báo điện tử Xây dựng (baoxaydung.com.vn) , phục vụ cho các cơ quan, đơn vị lựa chọn báo cáo viên pháp luật phù hợp với nội dung phổ biến, tuyên truyền; Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp, đảm bảo đạt hiệu quả. Ưu tiên kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị; Phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng để xây dựng chương trình, thông qua nội dung, bố trí báo cáo viên pháp luật có chất lượng phục vụ công tác phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị phù hợp với từng nhóm đối tượng; Khi kết thúc các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Xây dựng thông qua Vụ Pháp chế và các Cục, Vụ có liên quan kết quả tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật để tổng hợp, theo dõi. Đồng thời, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của học viên về chính sách, pháp luật ngành Xây dựng tại các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật để giải đáp thắc mắc và phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành. Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo, phổ biến pháp luật không đúng chức năng, nhiệm vụ; không đảm bảo chất lượng nội dung và thời lượng phổ biến, tuyên truyền.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)