Hà Nội: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thứ ba, 19/09/2023 14:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2023.

Theo đó, thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày pháp luật trên địa bàn Thành phố thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả với các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề được dư luận quan tâm, trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Chủ đề tuyên truyền là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng Thành phố thông minh, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Nội dung triển khai của Kế hoạch: Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 52/KH-UBND, ngày 16/02/2023, của UBND Thành phố; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt; điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Gắn việc hưởng ứng với tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, cuộc thi hòa giải viên giỏi, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”; Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Việc tổ chức các hoạt động cần thiết thực, gắn với các hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật theo định hướng lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở; tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt cao điểm từ thời điểm ban hành Kế hoạch đến hết tháng 11/2023, trọng tâm bắt đầu từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/11/2023.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)