Bộ Xây dựng hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam và phổ biến Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 26/10/2022 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (2012 - 2022) và phổ biến Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; lãnh đạo và công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh: Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phải được các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị chú trọng, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Song song với công tác xây dựng pháp luật, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cũng luôn được xác định là bước quan trọng để đưa pháp luật vào cuộc sống. Năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam), nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn dân.


Vụ trưởng Vụ Tổng hợp -Văn phòng Chính phủ Lê Hoàng Tùng phổ biến Quy chế làm việc của Chính phủ

Qua 10 năm, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành Xây dựng tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc. Bộ Xây dựng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kiến trúc và các Nghị định quy định chi tiết như Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng... tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng. Qua đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có nhiều đổi mới, gắn kết chặt chẽ với việc thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng.

Để tiếp tục đưa Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành một sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của ngành Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh toàn ngành Xây dựng cần quán triệt kịp thời, thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng pháp luật; đề cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện công tác tổng kết thi hành pháp luật; khảo sát, nghiên cứu lý luận để xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình soạn thảo văn bản, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra và tiếp thu, giải trình kịp thời, bảo đảm tiến độ đề ra; tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; xác định việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng, công tác phổ biến, giáo dục nói chung là một bộ phận của công tác chính trị - tư tưởng. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải gắn với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng pháp luật ngày càng đầy đủ, đồng bộ, công khai, minh bạch. Cần tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và những định hướng chính sách lớn của ngành Xây dựng trong năm 2022 và các năm tiếp theo; gắn kết chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.


Toàn cảnh buổi lễ

Cùng tại buổi lễ, các Báo cáo viên là lãnh đạo Vụ Tổng hợp và Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng đã phổ biến Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của các đại biểu tham gia tập huấn

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)