Bộ Xây dựng tích cực hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ hai, 24/10/2022 15:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Xây dựng luôn chú trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ Xây dựng. Đặc biệt, năm 2022 đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11), do đó, công tác chuẩn bị cho sự kiện này được Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện rất nghiêm túc, bài bản, đảm bảo các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Với vai trò là đơn vị đầu mối trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng, Vụ Pháp chế tham mưu, trình lãnh đạo Bộ ban hành văn bản số 4504/BXD-PC ngày 05/10/2022 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022; phối hợp với Văn phòng Bộ treo pano, băng rôn cổ động, tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam tại cổng và trong khuôn viên cơ quan Bộ, với các nội dung: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật” ; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức”. Vụ Pháp chế cũng chủ động phối hợp, cung cấp thông tin để Trung tâm thông tin cập nhật trên Cổng thông tin của Bộ Xây dựng các tin tức liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các chương trình, Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 do Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành… Đồng thời, Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 của Bộ Xây dựng gửi báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Hiện nay, Vụ Pháp chế đang xúc tiến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 và Hội nghị phổ biến Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng cho đối tượng là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 25/10 đến ngày 28/10/2022.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)