Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

Thứ tư, 05/02/2020 09:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 58/QĐ-BXD về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Bộ Xây dựng đề ra chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020: Tốc độ tăng giá trị sản xuất xây dựng khoảng 9-10%, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%, tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 90%, tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm xuống còn 18% đối với các đô thị loại IV trở lên, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 87%, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 24,0 m2sàn/người, Sản lượng sản phẩm xi măng khoảng 103 triệu tấn.

Theo chương trình này Bộ Xây dựng đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Điều hành, kiểm soát chặt chẽ dự toán ngân sách nhà nước được giao đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

3. Đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn.

4. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát huy vai trò các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

5. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ.

6. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

7.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

8. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh thông tin và truyền thông

Đồng thời, Bộ Xây dựng đưa ra các nhiệm vụ, và giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP như sau:

1. Tiếp tục cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số cấp phép xây dựng.

2. Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh; cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

3. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2020

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Nguồn: Quyết định 58/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)